1 Shot figure 12 for gun Super Serbu barrel Long TOYS HOT scale 6 e2075gdct71988-Militär Abenteuer